Nowości

IT – poczta elektroniczna

27 października, 2022

InsERT – wersja 42 !!!

21 października, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

25 sierpnia, 2022

Bezpieczeństwo IT

6 lipca, 2022

InsERT – wersja 41 !!!

22 czerwca, 2022

InsERT – zostań PRO!

31 maja, 2022

InsERT – zmiany w wersjach

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT

Zmiany w wersjach InsERT nexo

 • Wersja 37.0.0 – 2021-09-28
  • Dodano możliwość otwarcia strony internetowej, utworzenia wiadomości SMS, utworzenia wiadomości e-mail bezpośrednio z sekcji Kontakty w kartotece klienta.
  • Dodano możliwość wyboru, na który z adresów ma być tworzona wiadomość (łącznie z kontaktami przedstawicieli). Opcja jest dostępna dla klientów posiadających więcej niż jeden kontakt danego rodzaju (e-mail, SMS) przy wykorzystaniu operacji Wyślij e-mail, Wyślij SMS.
  • W danych klienta wprowadzono możliwość określania, czy na dokumentach zakupu od niego podatek VAT podlega odliczeniu.
  • Nowy moduł Automatyzacja umożliwiający zaplanowanie wykonywania automatycznych czynności. Zidentyfikuj powtarzalne czynności w Twojej firmie, które da się zautomatyzować lub miejsca, w których przyda się automatyczna komunikacja czy kontrola. Prosto i bez zatrudniania programisty wyklikaj Automaty, które wykonają te czynności za Ciebie. Wystarczy, że określisz oczekiwane czynności i warunki ich wykonania.
  • Dodano możliwość zbiorczej zmiany wzorca w oknie wydruku.
  • W oknie wydruku dodano opcję zapamiętywania ustawień dla klienta.
  • W module Dekretacja dokumentów dodano kolumny „Tytułem” oraz „Tytułem z rozrachunku” dla operacji bankowych.
  • W informatorze o asortymencie, na zakładce „Stany” umożliwiono odfiltrowanie dostaw w całości rozchodowanych.
  • Wprowadzono wybór daty, od której ma być liczony termin płatności w dokumentach. Ustawienie dostępne jest w parametrach typów dokumentów oraz w danych klienta, na zakładce „Płatności”.
  • W dokumentach Subiekta, na zakładce VAT wprowadzono specjalne pole do określania przyczyny zwolnienia z VAT. Dane z tego pola przenoszone są na wydruki dokumentów.
  • W Parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy okno dodawania nowego asortymentu z poziomu dokumentu ma się wyświetlać w trybie pełnym czy uproszczonym.
  • [PRO] Wprowadzono możliwość definiowania własnych sposobów liczenia terminu płatności dokumentu w oparciu o zewnętrzne pluginy.
  • W oknie aktualizacji cenników na podstawie dokumentu zakupu wprowadzono możliwość sortowania pozycji.
  • W dokumentach produkcyjnych umożliwiono zmianę finalnej ilości kompletu bez zmiany ilości składników (z pomocą operacji „Zmień ilość”). Funkcja dostępna jest wyłącznie przed przyjęciem kompletu na magazyn.
  • Do odroczonych form płatności dodano możliwość przypisania domyślnego rachunku dla waluty.
  • Do parametrów rozrachunków dodano parametr umożliwiający aktualizację pola tytułem z rozliczeń podczas edycji.
  • [PRO] Dodano funkcję automatycznego wykonywania scenariuszy windykacyjnych.
  • Dodano możliwość pobierania wyciągów mt-940 na podstawie parsera Nest banku.
  • [PRO] Wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów, które umożliwiają organizowanie drzewiastej struktury asortymentu. Z pomocą klasyfikatorów możliwe jest także filtrowanie asortymentu w kartotece i na listach, filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.
  • Dla dokumentów korekt na zakładce „VAT” wprowadzono możliwość przypisania okresu rozliczenia podatku VAT z tego dokumentu. Pole „Data ujęcia korekty” umożliwia przypisanie korekty wg daty dokumentu pierwotnego, daty wystawienia korekty lub innej daty.
  • W mechanizmie InsTYNKT dla asortymentu wprowadzono uwzględnianie kodów PLU. W trybie dodawania pozycji z podglądem dodano tryb wyszukiwania po kodach PLU (F5).
  • Wprowadzono ułatwienia w obsłudze podatników zwolnionych z podatku VAT.
  • Podczas generowania pliku JPK_FA wprowadzono wybór, czy generować plik z powiązaniami do dokumentów źródłowych (czas trwania generowania jest dłuższy), czy też bez powiązań (operacja wykona się szybciej).
  • Wprowadzono słownik przyczyn zwolnienia z VAT rozróżniający przyczyny podmiotowe i przedmiotowe. Przyczyny podmiotowe można wykorzystać w słowniku okresów rozliczeń VAT, a ustawiona tam przyczyna podpowiadana jest automatycznie na dokumentach Subiekta.
  • Dla osób fizycznych wprowadzono możliwość definiowania domyślnych transakcji handlowych.
  • Dodano dwa nowe uprawnienia związane z klientami: Modyfikacja danych klienta innego opiekuna, Usuwanie klienta innego opiekuna.
  • Dodano nowe uprawnienie do modyfikacji maksymalnego terminu płatności klienta. Zmianę pozostałych pól dotyczących kredytu kupieckiego klienta, które nie miały swoich indywidualnych uprawnień, uzależniono od posiadania uprawnienia „Przyznawanie limitu kredytowego klienta”.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie w kontaktach klienta adresu strony internetowej, gdy nazwa protokołu „http” była wpisana wielkimi literami.
  • Poprawiono wyświetlanie cech na karcie klienta.
  • W module Klienci zmieniono nazwę kolumny NIP UE na VATIN.
  • W szablonach klientów naprawiono błąd, który powodował usuwanie ustawionych parametrów wydruku w szablonie w przypadku jego dezaktywacji.
  • Dodano licznik nieprzeczytanych wiadomości widoczny przy nazwie konta w modułach Poczta i Poczta wychodząca. Licznik wskazuje łączną liczbę nieprzeczytanych wiadomości ze wszystkich folderów.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wysłanie nowo tworzonej wiadomości, jeśli chcieliśmy jej nadać flagę lub oznaczyć jako prywatną.
  • [PRO] Na liście autotekstów dostępnych w definicji nagłówków wydruku wprowadzono możliwość używania danych kontaktowych oddziału.
  • Do słownika Uprawnienia dodano możliwość filtrowania.
  • Do słownika Wzorców wydruku dodano możliwość filtrowania.
  • Dodano moduł Moje produkty służący do zarządzania licencjami oraz wybranymi rozszerzeniami wraz z możliwością zakupu.
  • Dodano status usługi e-Archiwizacja na oknie, z którego wykonuje się archiwizację. Informacja jest dostępna, jeśli w bazie danych jest podłączone Konto InsERT z licencją.
  • Dodano w programie serwisowym dearchiwizację archiwów z usługi e-Archiwizacja (pobranie i dearchiwizacja jedną operacją).
  • Dodano w programie serwisowym możliwość zresetowania hasła do e-Archiwizacji.
  • Podniesiono w programie serwisowym protokół zapewniający poufność danych w komunikacji z e-Archiwizacją do TLS 1.2 (jeśli dostępny).
  • Rozszerzono logowanie w trakcie wykonywania dearchiwizacji.
  • [PRO] W definicji raportu własnego LINQ dodano możliwość wskazania typu danych wejściowych innego niż typ elementu na liście wynikowej. Można dzięki temu utworzyć raport pokazujący listę towarów na podstawie pozycji dokumentów handlowych.
  • [PRO] W klasie InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen dodano nowy wariant metody Polacz, który umożliwia śledzenie postępów ładowania Sfery.
  • W module „Raporty” dodano możliwość otwierania raportu w nowej zakładce – z menu lub skrótem Ctrl+F3.
  • W słowniku Uprawnienia dodano możliwość podglądu użytkowników oraz ról, do których jest przypisane uprawnienie.
  • [PRO] Dodano możliwość Sferycznego „podglądu” zalogowanych użytkowników.
  • [PRO] Poprawiono metodę IObiektBiznesowy.Usun, aby w razie niepowodzenia przy usuwaniu obiektu można było odczytać błędy, które były jego przyczyną.
  • Dodano następujące usprawnienia w pracy z tekstem: * aby skopiować dowolny tekst, wystarczy przytrzymać na nim lewy klawisz myszy – nie trzeba już wybierać kopiowania z menu, * dostępna w większości pól tekstowych nowa opcja „Wklej ostatnio kopiowane” – pozwala wklejać wybrane teksty z historii kopiowania.
  • Na listach danych w widokach dodano możliwość sortowania po wielu kolumnach.
  • Zmieniono skrót klawiszowy dla wyszukiwarki poleceń – z „`” (grawis) na „Ctrl+`”.
  • [PRO] Podczas dodawania nowej usługi w kartotece asortymentu wprowadzono ułatwienie polegające na tym, że jeśli przed wywołaniem operacji zaznaczone były asortymenty, to są one dla tej usługi ustawiane jako materiały.
  • W naklejkach dodano możliwość drukowania kodu PLU podstawowej jednostki miary.
  • W raporcie „Historia dostawy o podanym kodzie” dodano kolumnę z nazwą asortymentu.
  • W danych asortymentów poprawiono nieintuicyjne ustawianie braku podlegania pod oznaczanie znacznikami JPK.
  • W informatorze o asortymencie poprawiono sortowanie przy włączonym grupowaniu.
  • [PRO] Dla transakcji WSTO zmieniono podpowiadanie państwa konsumpcji. Dotychczas podpowiadane było państwo z danych klienta, teraz państwo wynikające z danych wysyłki (o ile zostało tam wprowadzone).
  • [PRO] Na pozycjach dokumentów uwolniono możliwość zmiany kolejności dla materiałów.
  • W dokumentach wprowadzono wywołanie listy asortymentu/klientów po dwukliku w polu ich wprowadzania.
  • W oknie przebiegu transmisji z terminalem płatniczym wprowadzono możliwość anulowania operacji. Dodano także skróty klawiszowe dla wszystkich dostępnych operacji.
  • Dla płatności typu cesja na dokumencie poprawiono brak aktualizowania daty płatności wykonanej od strony rozrachunku.
  • Na listach dokumentów, dla korekt o wartości ujemnej poprawiono prezentowanie wartości w kolumnie „Płatności – Karta Płatnicza”. Dotychczas były tu prezentowane wartości dodatnie.
  • Podczas poprawiania dokumentu wprowadzono aktualizowanie informacji o stanie rozrachunków tak, aby obejmowała także edytowany dokument.
  • Podczas realizacji dokumentów naprawiono brak uwzględniania parametru obsługi płatności domyślnych.
  • Podczas realizacji wydań magazynowych do paragonu poprawiono nieuwzględnianie parametru płatności „Widoczna” dla płatności kartą.
  • Poprawiono brak możliwości przekształcenia usługi jednorazowej w asortyment kartotekowy przy braku uprawnień do zmiany grup JPK lub znacznika MPP.
  • Skrócono czas dodawania pozycji do dokumentu w trybie wyszukiwania kodów dostaw. Czas ten mógł być wydłużony, gdy w danych występowało ponadnormatywnie wiele kodów dostaw.
  • Uszczelniono działanie uprawnienia „Edycja dokumentów skojarzonych”.
  • W edycji dokumentów, w oknie „Zmień cenę” umożliwiono ręczne wpisywanie cen w celu symulowania zysku.
  • W widoku wszystkich wydań magazynowych dodano możliwość użycia filtra „Podlega fakturowaniu”.
  • W serwisie wszystkich wydań magazynowych poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu liczby dni pozostałych do zafakturowania dla już zafakturowanych korekt wydań zewnętrznych.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem „Sekwencja zawiera więcej niż 1 element”, który mógł się pojawiać w specyficznych scenariuszach podczas fakturowania wydania zewnętrznego wraz z jego korektą.
  • Na wydaniach magazynowych wystawianych do faktur zaliczkowych poprawiono brak przenoszenia rabatów od wartości.
  • Na wzorach wydruku zwrotów detalicznych, w sekcji dopisku o protokole zwrotu zaktualizowano odwołanie do aktualnego rozporządzenia MF.
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający ręczne ustawienie statusu fiskalizacji dla dokumentu posiadającego korektę operującą na materiałach.
  • Podczas wystawiania faktury detalicznej do paragonu fiskalnego wprowadzono kontrolę zapisu dokumentu bez wybranego klienta.
  • Poprawiono brak aktualizacji kosztu na pozycjach korekty faktury zaliczkowej po usunięciu korekty wydania zewnętrznego w łańcuchu zaliczek.
  • Skrócono czas zapisu dokumentu wprowadzającego na stan towar z rozbiciem na wiele partii tworzonych automatycznie.
  • [PRO] W programistycznej edycji wzorca wydruku faktury zaliczkowej poprawiono wartość kwoty zaliczki przed rabatem.
  • W widoku „pływającego” okna schowka do menu kontekstowego dodano operacje dostępne dla asortymentu.
  • W fakturze wewnętrznej poprawiono brak menu „Transakcja VAT”, gdy Subiekt uruchomiony był jako program wiodący w multiprogramie z programem księgowym.
  • Dla dokumentów zakupu wprowadzono ostrzeganie przed zapisem dokumentu z ręcznie zmienionymi wartościami w tabeli VAT, gdy różnią się one o więcej niż 0,5% od wartości wyliczonych automatycznie.
  • [PRO] Umożliwiono zmianę statusu przyjęcia zewnętrznego, faktury zakupu i przychodu wewnętrznego po wystawieniu do nich dokumentu korekty kosztu dostawy (KKD).
  • W rozbiciu pozycji dokumentu zablokowano możliwość edycji partii przeniesionych z przyjęcia zewnętrznego po dodaniu nowej partii.
  • Dodano nowe uprawnienia: Zapis zamówienia od klienta z przekroczoną liczbą dni spóźnienia; Zapis zamówienia od klienta z przekroczoną liczbą niespłaconych dokumentów; Zapis zamówienia od klienta z przekroczonym limitem kredytu kupieckiego przez klienta.
  • W kreatorze zamówień do dostawcy wprowadzono dla listy asortymentu operacje: Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko oraz Odwróć zaznaczenie.
  • Na zamówieniach do dostawcy poprawiono brak danych oddziału z dokumentu na liście adresów dostaw.
  • Na zleceniach produkcyjnych poprawiono wyliczanie kosztu przyjęcia kompletu. Błędny koszt mógł być wyliczany w specyficznych scenariuszach uwzględniających zmianę dat przyjęcia składników i wydania kompletu.
  • W rozbiciu pozycji na zleceniach produkcyjnych poprawiono błąd, który powodował wykazywanie ilości dostępnej asortymentu na datę wystawienia ZPM, a nie na datę ruchu magazynowego.
  • W zamówienia do dostawców poprawiono brak wstawiania rabatu w przypadku użycia jednego z pluginów Ostatnia cena [..] z rabatem.
  • Do definicji Automatów dodano obiekty Wezwań do zapłaty oraz Not odsetkowych.
  • Do ostrzeżenia o istniejącym numerze rachunku bankowego dodano informację, którego klienta problem dotyczy.
  • Do wzorca „Sesja rozliczeniowa, kompensata” dodano drukowanie numeru dokumentu oryginalnego.
  • Dodano funkcjonalność skracania nazwy banku do 100 znaków przy definiowaniu rachunków bankowych.
  • Dodano możliwość wydruków zbiorczych w widoku Dokumenty windykacyjne.
  • Dodano możliwość zdefiniowania kolejnego rachunku z tym samym numerem, gdy drugi z nich jest nieaktywny.
  • Na wydrukach kompensat zamieniono Nazwę dłużnika na Nazwę pełną.
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy zbiorczym wystawianiu wezwań do zapłaty w sytuacji, gdy nie były naliczane odsetki i jednocześnie wydruk odbywał się osobno dla każdego wezwania.
  • Poprawiono prezentowanie kwoty VAT dla własnych rodzajów rozrachunków.
  • Poprawiono sortowanie listy formatów wysyłki do pliku dyspozycji bankowych.
  • Przy wystawianiu not odsetkowych z wezwań do zapłaty rozwiązano problem braku widoczności wezwań do spłaconych po terminie należności.
  • W bankowości on-line dla banków ING oraz BNP dodano blokadę zmiany statusu wysłanej dyspozycji na „Zaplanowana”.
  • W etapach scenariuszy windykacyjnych poprawiono procentową wartość postępu prac przy Działaniach.
  • W oknie „Rozlicz przez skojarzenie” oraz na kompensatach dodano możliwość podglądu rozrachunków.
  • W Parametrach Subiekta poprawiono interfejs służący do ustalenia, czy pomijać partie przeterminowane.
  • Zaktualizowano słownik PKWIU – dla kodu 26.20.1 oznaczono domyślne podleganie pod płatność podzieloną. Jest to wynik tzw. pakietu „SlimVAT2”, który wchodzi w życie od 01.10. 2021 r.
  • Poprawiono podsumowanie kolumn dotyczących marży i narzutu w raportach „Sprzedaż wg [..]” oraz „Wydania wg asortymentu”.
  • W kreatorze zakładania podmiotu, dla podmiotu zwolnionego z VAT dodano możliwość określenia przyczyny tego zwolnienia.
  • W mechanizmie kontroli zgodności grup JPK na dokumentach poprawiono działanie kontroli dla usług jednorazowych.
  • W raporcie „Odpisy na fundusze promocji” poprawiono błąd uwzględniania dokumentów unieważnionych.
  • W słowniku kategorii poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych scenariuszach usunięcie przypisania kategorii do typu dokumentu.
  • Wprowadzono zabezpieczenia oraz inteligentne naprawianie niepełnych danych podczas importu dokumentów z plików EDI++, gdy dane te pochodzą z systemów zewnętrznych.
  • Podczas odbioru dokumentów z formatu EDI++ poprawiono sposób identyfikowania asortymentu po symbolu tak, aby nie miała znaczenia wielkość liter.
  • Poprawiono zapis dokumentu do pliku wymiany EDI++. Poprawka dotyczy pola 34 nagłówka dokumentu obrotowego lub magazynowego, w którym nie była zapisywana forma płatności.
  • W raportach okresowych wprowadzanych ręcznie umożliwiono ręczne edytowanie kwot podatku.
  • Dla serwera kasowego poprawiono sygnalizowanie odpowiednią ikonką jego statusu w pasku zadań (obszar powiadomień).
  • Podczas fiskalizacji wprowadzono całkowite pomijanie dokumentów z transakcją WSTO-OSS. Dotychczas przy ustawieniu automatycznej fiskalizacji wszystkich dokumentów były one niepotrzebnie procedowane.
  • Poprawiono odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej do paragonu fiskalnego tak, aby w przypadku zwrotu opakowań nie był ustawiany status dokumentu jako niepełne wydanie.
  • W czasie edycji paragonu zapłaconego kartą na terminalu płatniczym naprawiono brak możliwości ustawienia nabywcy.

Kolejne wpisy

27 października, 2022

IT – poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna ( e- mail lub e-mail ) - informacje wyświetlane a prawdziwe.
21 października, 2022

InsERT – wersja 42 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
25 sierpnia, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

Z dniem 30 września 2022 kończymy sprzedaż programu mikroSubiekt. Ewentualne aktualizacje będą ukazywać się jedynie do końca roku. Obecni użytkownicy systemu wciąż mogą bezpłatnie przejść na najnowszą wersję Subiekta 123.
16 lipca, 2022

Firma Connexo – została oficjalnie punktem serwisowym programów InsERT!

Zmiana statusu - punkt serwisowy insert oraz punkt sprzedaży insert !
6 lipca, 2022

Bezpieczeństwo IT

Cyberbezpieczeństwo – 5 wskazówek dla małych i średnich przedsiębiorstw
22 czerwca, 2022

InsERT – wersja 41 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
31 maja, 2022

InsERT – zostań PRO!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
6 grudnia, 2021

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

Asystent pakowania systemu BaseLinker to moduł wspierający proces zbierania i pakowania zamówień. Jego głównym celem jest pomoc przy kompletowaniu zamówień, zmniejszenie liczby pomyłek przy pakowaniu oraz przyspieszenie całego procesu poprzez zastosowanie akcji automatycznych.
27 listopada, 2021

Ransomware Recovery

NAKIVO Backup & Replication is a comprehensive data protection solution that makes recovery after a ransomware attack possible without data loss
24 listopada, 2021

Promocja Black Week: drugi produkt gratis

Promocja Black Week: drugi produkt gratis.