Nowości

IT – poczta elektroniczna

27 października, 2022

InsERT – wersja 42 !!!

21 października, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

25 sierpnia, 2022

Bezpieczeństwo IT

6 lipca, 2022

InsERT – zostań PRO!

31 maja, 2022

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

6 grudnia, 2021

InsERT – wersja 41 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT

Opis zmian (41.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 41.0.0 – 22/06/2022

 • Na karcie klienta, w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał/odrzucił wybraną zgodę.
 • Dodano możliwość negacji warunków w tworzonym automacie.
 • W automatach dodano nową czynność, która umożliwia zapis wydruku do biblioteki załączników.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Powiadomienia, który wyświetla informacje związane ze wszystkimi powiadomieniami do automatów. Możliwe jest usuwanie powiadomień z tego widoku oraz wykonanie automatu związanego z zapisanym powiadomieniem.
 • W automatach, dla czynności tworzących SMS oraz e-mail, w parametrze Adresat dodano opcję „wszyscy użytkownicy”.
 • W module Automatyzacja dodano możliwość eksportu oraz importu automatów.
 • W module Automatyzacja dodano dwa nowe filtry: Aktywny, Automat.
 • [PRO] W raportach własnych LINQ dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • [PRO] W raportach własnych SQL dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • Umożliwiono podglądu dokumentu w osobnym oknie.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość dodawania wyciągu bankowego dla wybranego rachunku bankowego i okresu.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość sporządzenia raportu kasowego dla wskazanej kasy.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu, dodano możliwość dodawania sesji kasowych dla wybranego stanowiska kasowego.
 • W widoku Dekretacja dokumentów dodano kolumny i filtry „Stanowisko kasowe”, „Rachunek bankowy” oraz „Magazyn”.
 • [PRO] Wprowadzono obsługę kopiowania i wklejania opisów dostaw (partii) podczas korzystania ze Schowka.
 • Dla operacji bankowych dodano możliwość ręcznego powiązania operacji PP z operacją na kwotę VAT.
 • Dla rodzaju operacji bankowej o typie „Karta” dodano możliwość powiązania z formą płatności o typie „Karta firmowa przy zakupie”.
 • Dodano możliwość podglądu i edycji rozrachunków na kompensatach.
 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów mt940 z Banku Ochrony Środowiska.
 • W module Operacje bankowe dodano możliwość usunięcia powiązania operacji głównej z operacją na kwotę VAT (podzielona płatność).
 • W modułach rozrachunków dodano kolumnę z kwotą VAT nierozliczoną.
 • W widoku Operacje bankowe dodano kolumnę „Transfer VAT” informującą o powiązaniu z operacją na rachunku VAT (podzielona płatność).
 • Na potrzeby dyrektywny „Omnibus” wprowadzono wyliczanie najniższej ceny asortymentu z ostatnich 30 dni. Wprowadzono także możliwość umieszczania tych informacji na naklejkach.
 • W definicjach automatyzacji dodano możliwość skorzystania z warunku płatności natychmiastowych oraz przedpłat na dokumentach.
 • Umożliwiono odczyt masy towaru przy użyciu wagi elektronicznej.
 • Na karcie klienta, w sekcji przedstawiciele dodano możliwość przypisania adresu e-mail oraz numeru telefonu, który nie jest podstawowym kontaktem tej osoby. Przy wyświetlanych kontaktach z listy są widoczne również komentarze dodane do kontaktów.
 • Dodano nowe uprawnienie Klienci – Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Na karcie klienta (FI) wprowadzono zmianę, aby przy próbie wyświetlenia, poprawy danych przedstawiciela, wyświetlał się pełny widok osoby. Wcześniej był wyświetlany uproszczony widok przedstawiciela.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Edycja i ustawienie komunikatu tak, aby przy odebranym uprawnieniu były blokowane pola: Wyświetlaj od, Forma komunikatu.
 • Poprawiono synchronizację kont pocztowych. W niektórych szczególnych przypadkach trwała dłużej.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w oknie zarządzaj użytkownikami dodano możliwość scrollowania.
 • W oknie wiadomości pocztowej dodano ikonkę do operacji usuwania wiadomości.
 • W szablonach wiadomości dodano autoteksty dotyczące dokumentu: „miesiąc z daty wystawienia” oraz „miesiąc z daty zakończenia dostawy”.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Biblioteka załączników – uruchom moduł. Dotychczas użytkownik niemający tego uprawnienia mógł zobaczyć listę dodanych załączników do biblioteki załączników, korzystając w wiadomości pocztowej z operacji Dodaj załącznik z biblioteki załączników.
 • W wiadomości pocztowej ustawiono nowy skrót dla wysyłania wiadomości (Ctrl+Shift+Y).
 • W obrębie jednej czynności tworzącej wiadomości e-mail, SMS oraz powiadomienia nexo dodano możliwość przypisania wielu różnych adresatów.
 • Wprowadzono zmianę, aby w modułach z dokumentami kolumny związane z wydrukami były wypełniane także wtedy, gdy wydruki są realizowane za pomocą automatów.
 • Zmieniono domyślne ustawienie dla nowo dodawanych automatów, aby wykonywały się, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione.
 • [PRO] Ułatwiono definiowanie parametrów czynności i warunków Automatów w sferycznych punktach rozszerzeń.
 • Do ewidencji dodatkowych w głównym menu wszystkich produktów dodano Laboratorium. W tej wersji w Laboratorium można włączyć nową funkcję Krajowy System e-Faktur.
 • Do Definicji widoków dodano kolumnę Opis.
 • Do instalatora nexo dodano instalator .NET Framework 4.7.2.
 • [PRO] Do komunikatu informującego o braku podanej wartości pola własnego dodano nazwę tego pola.
 • [PRO] Do pól własnych zaawansowanych dodano możliwość tworzenia opisów tych pól.
 • Do wbudowanych wzorców wydruków dodano informację o wersji programu, w której wzorzec był ostatnio zmieniany. Informacja ta przechowywana jest w pliku wzorca wydruku. Dzięki temu powielone wzorce także będą posiadać tę informację.
 • Na naklejkach poprawiono nieprawidłowe drukowanie grafik asortymentów, które były obrócone (np. o 90 stopni).
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się okna z informacją, że załącznik zapisywany już istnieje w bibliotece załączników. Informacji tej brakowało, gdy był zapisywany załącznik z okna Drukuj.
 • [PRO] Poprawiono problem z zapisem raportu SQL, w którym użyto parametru DR.
 • W numeracji dla faktur zakupu przywrócono możliwość użycia symbolu pracownika odbierającego.
 • [PRO] W Sferze nexo, która nie używa UI, zniesiono obowiązek istnienia pliku xml.pak w katalogu wynikowym projektu.
 • W szablonie naklejek usunięto odstęp między „opisem z lewej” i „opisem z prawej”.
 • [PRO] W Sferze udostępniono okno tworzenia wiadomości SMS.
 • [PRO] Poprawiono raportowanie o postępie uruchamiania Sfery.
 • [PRO] W SDK dodano nowy szablon projektu sferycznego przeznaczony do tworzenia własnych rozszerzeń.
 • [PRO] W SDK dodano szablony projektów sferycznych do Visual Studio 2022.
 • [PRO] W Sferze dodano metodę PobierzKomunikatyBledow, która ułatwia pobieranie informacji o błędach obiektu biznesowego.
 • [PRO] W Sferze dodano metody ułatwiające dostęp do kartotek asortymentów, klientów, dokumentów, dekretów itp. Metody te powinny być widoczne w IntelliSense po dodaniu przestrzeni nazw InsERT.Moria.Sfera.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość określenia własnego warunku filtrującego przed wyświetleniem listy elementów do wyboru.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość podania warunku filtrującego do metody Wszystkie. Dodano także metodę Pierwsza, zwracającą pierwszy element pasujący do warunku.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość włączenia kontekstu aplikacji. Dodano także metody do ustawienia poszczególnych elementów tego kontekstu.
 • [PRO] W Sferze uproszczono wyszukiwanie obiektów.
 • [PRO] W szablonach projektów sferycznych dodano tworzenie instalatora rozwiązania własnego.
 • Do modułów dodano pasek ułatwiający wyszukiwanie, filtrowanie i podgląd elementów znajdujących się na liście.
 • Naprawiono problem, który nie pozwalał na łączenie różnych styli formatowania warunkowego, np. czerwone tło dla przeterminowanych rozrachunków plus pogrubiony tekst dla rozrachunków o znacznej wartości.
 • Poprawiono działanie filtrowania po podanej kolumnie, tak aby włączenie filtrowania od razu wyświetlało okienko wyboru wartości filtra.
 • Poprawiono stabilność list edycyjnych, w których było wykorzystywane grupowanie.
 • Poprawiono stabilność notesu w sytuacji gdy usunięto użytkownika, który miał utworzone notatki.
 • Poprawiono dane teleadresowe urzędów skarbowych: Wrocław – Stare Miasto (kod 0227), Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto (kod 1212) i Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto ( kod 3022).
 • Zaktualizowano dane teleadresowe Urzędów skarbowych.
 • Na wydrukach dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień wprowadzono możliwość umieszczania danych o nazwie asortymentu u odbiorcy.
 • Podczas dodawania nowego wariantu, w czasie edycji modelu usunięto możliwość ustawiania cech w ramach właściwości dodawanego wariantu.
 • Ujednolicono sposób zaokrąglania wartości kosztu składników kompletu tak, aby nie było różnych wartości w cennikach i definicjach kompletu.
 • W edycji dokumentu Subiekta podczas dodawania nowego asortymentu i zmianie jego rodzaju wprowadzono możliwość wczytania danych z szablonu asortymentu. Dodano także operacje przeznaczone do wstawiania każdego rodzaju asortymentu.
 • W operacji nadawania nazw fiskalnych dodano możliwość usunięcia prefiksów lub sufiksów oraz doklejania symbolu stawki VAT.
 • Podczas powielania asortymentu podłączonego do modelu, poprawiono błąd powodujący dublowanie jego właściwości nadanych w ramach modelu.
 • Poprawiono błąd powodujący brak widoczności numerów LP wariantów w widoku „Modele”. Błąd występował w scenariuszu, gdy utworzono model bez wygenerowania wariantów i ręcznie z poziomu edycji danych asortymentów podłączano je do modelu.
 • Poprawiono błąd powodujący przywracanie nazwy wariantu w modelu po zmianie cechy, w przypadku gdy sposób nadawania nazwy był ustawiony na „Nie nadawaj automatycznie”.
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie było możliwe usunięcie szablonu asortymentu, który bazował na danych asortymentu.
 • W danych asortymentu rozwiązano problemy związane z możliwym nieprawidłowym działaniem domyślnego symbolu u kontrahenta („Stosuj symbol asortymentu jako domyślny symbol u kontrahenta” na zakładce „Dostawy”).
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce Zamówienia poprawiono wykazywanie terminu realizacji tak, aby był on pobierany z pozycji zamówienia. Dotychczas pobierany był z nagłówka dokumentu.
 • W kosztorysie usług materiałowych poprawiono błędne wyliczenie ceny usługi na podstawie kalkulacji z cen materiałów, dla których użyto zbiorcze jednostki miary.
 • Na listach dokumentów sprzedaży zmieniono funkcjonowanie kolumny „Numer przesyłki”. Dane w tej kolumnie są prezentowane jako link (kliknięcie w niego przenosi do strony śledzenia przesyłki).
 • Na listach dokumentów sprzedaży zmieniono prezentowanie wartości w kolumnach „Pozostało do zapłaty” oraz „Spłacono”. Zmiana polega na prezentowaniu wartości ujemnych dla dokumentów będących zwrotami (np. korekt zwracających towar).
 • W oknie dokumentu wprowadzono możliwość uruchomienia okna rozbicia pozycji poprzez dwuklik na kolumnie z ilością dostępną.
 • W oknie rozbicia pozycji dodano możliwość włączenia kolumny z opisem pozycji partii z dokumentu wprowadzającego na stan.
 • W oknie rozbicia pozycji na dokumencie, w menu kontekstowym wprowadzono polecenie zadysponowania maksymalnej ilości dostępnej z danej partii asortymentu wraz ze skrótem CTRL+M.
 • W szablonach wiadomości i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst „specyfikacja towarowa dokumentu”, który wstawia tabelę asortymentową dokumentu.
 • Poprawiono błąd „Nie znaleziono pozycji harmonogramu rozrachunku”, jaki mógł się pojawiać przy realizacji zamówień i fakturowaniu dokumentów o wartości zerowej.
 • Poprawiono błąd, który mógł powodować zmianę ceny pozycji dokumentu podczas jego edycji. Błąd występował gdy edytowano zapisany wcześniej dokument i wstawiano do niego towar, który już w nim występował, ale z inną ceną.
 • W edycji wzorca wydruku dokumentów poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienia grubości obramowania ramki na zero.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać przy próbie wydruku wielu zaznaczonych dokumentów i dezaktywowanych wszystkich graficznych wzorców wydruku.
 • Dodano możliwość drukowania naklejek do spisów inwentaryzacyjnych. Na wydrukach spisów inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość umieszczania zdjęcia towaru.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego przeliczenia cen asortymentu wczytywanego ze spisów inwentaryzacyjnych do inwentaryzacji. Dzięki temu możliwe będzie np. ewidencjonowanie asortymentu na spisach w cenach detalicznych, a po podłączeniu spisów przeliczenie pozycji na ceny ewidencyjne. Parametr umożliwiający automatyczne przeliczanie dostępny jest w konfiguracji typów dokumentów -> Inwentaryzacja.
 • W module Wydania, w kolumnie dokument powiązany dodano wyświetlanie informacji o powiązanym zleceniu serwisowym.
 • Zmieniono zachowanie płatności domyślnych na fakturach zaliczkowych wystawianych do zamówienia i dokumentujących przyjęcie zaliczki. Od teraz, po realizacji zamówienia w fakturę zaliczkową domyślnie podpowiadana jest kwota płatności wynikająca wyłącznie z przedpłat i domyślnie podpowiadana jako zaliczka. Pozostałe płatności domyślne (przypisane do klienta, wynikające z ustawień stanowiska kasowego) są wstawiane na dokument, ale z wartością zerową.
 • Na fakturach wewnętrznych poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych scenariuszach zmianę stawki VAT towaru na pozycji dokumentu.
 • Podczas wczytywania danych ze schowka poprawiono błędne identyfikowanie asortymentu, który w nazwie miał cudzysłów.
 • Na dokumentach korekt faktur zakupu do nieistniejącego poprawiono podpowiadanie domyślnego kursu przy transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Domyślnie program podpowiada kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu korygowanego.
 • W kreatorze zamówień do dostawców dodano możliwość włączenia kolumn z informacjami o cenie i wartości brutto pozycji asortymentowych.
 • W edycji zlecenia produkcyjnego rozmontowania (ZPR) poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji opisu dostaw na wynikowym przyjęciu wewnętrznym (PW). Błąd występował, gdy edytowano zapisane wcześniej ZPR zmieniając dane opisowe dostawy.
 • W liście asortymentów „Pozycje na zamówieniach” uwidoczniono częściowo zrealizowane pozycje zamówień.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym zapisem kosztu montażu kompletu. Błąd występował, gdy zmontowano komplet używając składnika który został przyjęty dokumentem PZ w walucie obcej, a następnie wyedytowano ten dokument PZ i zmieniono ilość przyjętego składnika.
 • Dodano możliwość dokonania kompensaty rozrachunku bądź jego rozliczenie spłatą z określeniem podzielonej płatności
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zbiorczą zmianę rachunku bankowego na dyspozycjach o rodzaju innym niż Podzielona płatność.
 • Poprawiono mechanizm powiązania operacji głównych i transferów VAT podczas wczytywania wyciągów bankowych. Powiązanie tworzy się gdy tytuł jednej z operacji zawiera się w tytule drugiej.
 • Poprawiono parsery mt-940 banku Santander. Problem związany był z błędnie wczytywanym saldem.
 • Poprawiono wczytywanie danych klientów dla parsera mt-940 banku Santander.
 • Przy definiowaniu formy płatności, w przypadku gdy na stanowisku kasowym odznaczona jest opcja „Tylko wybrane formy płatności” dodano pytanie, czy dodać nową formę płatności do stanowiska kasowego.
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy wczytywaniu wyciągów bankowych związany z niepoprawną kwotą z rachunku VAT na operacjach o rodzaju Podzielona płatność.
 • Rozwiązano problem zbędnej blokady pól Klient i Rachunek bankowy na operacjach bankowych o rodzaju podzielona płatność, które są powiązane z transferami VAT.
 • W bankowości elektronicznej poprawiono uzgadnianie transferów VAT w przypadku gdy uzgodniona została operacja na rachunku rozliczeniowym.
 • W widokach rozrachunkowych i finansowych dodano kolumnę, dzięki której możliwe jest zaznaczanie wybranych wierszy (checkbox).
 • W widoku Wyciągi bankowe poprawiono sortowanie wg kolumny „Dokument księgowy”.
 • [PRO] Do menedżerów dokumentów dodano metody tworzące dokumenty poszczególnych typów (np. UtworzFaktureSprzedazy lub UtworzZamowienieOdKlienta) dzięki czemu teraz nie ma potrzeby pobierania odpowiedniej encji typu Konfiguracja podczas tworzenia dokumentów.
 • [PRO] Do obiektów biznesowych dokumentów dodano własności upraszczające obsługę wielu operacji, m.in. stosowanie promocji, rozbijanie pozycji na partie, ruch magazynowy, indywidualne parametry wydruków itd.
 • [PRO] Do obiektu biznesowego dokumentu sprzedaży dodano własność upraszczającą wydruk na drukarce fiskalnej dzięki czemu nie ma już konieczności pobierania obiektu typu IFiskalizacjaDokumentu. Nowy sposób polega na wywołaniu metody Fiskalizuj z obiektu IDokumentSprzedazy.ObslugaFiskalizacji.
 • [PRO] Dodano nowe metody sferyczne ułatwiające prowadzanie klientów na dokumentach. Dzięki temu nie będzie już konieczności pobierania encji typu Podmiot (np. UstawNabywceWedlugNIP, UstawOdbiorceWedlugSymbolu etc).
 • [PRO] Dodano nowe metody upraszczające sferyczne dodawanie pozycji na dokumentach dzięki czemu przy dodawaniu pozycji nie będzie konieczności pobierania encji typu Asortyment.
 • [PRO] Naprawiono działanie metody Powiel() z interfejsu IObiektPowielalny.
 • Poprawiono odświeżanie historii zarówno na karcie automatu jak i w widoku historia.
 • [PRO] Uproszczono metody obsługujące rozbicie pozycji na dokumentach co pozwala na uniknięcie każdorazowego rzutowania obiektu IRozbiciePozycji na odpowiedni typ (np. RozpocznijRozbicieRozchodowe).
 • [PRO] Uproszczono sprawdzanie czy dany dokument magazynowy podlega fakturowaniu w postaci metody rozszerzającej PodlegaFakturowaniu() oraz ustawianie statusu fakturowania poprzez dodanie metody ZmienStatusFakturowania(bool) do obiektów biznesowych wydania zewnętrznego, przyjęcia zewnętrznego oraz ich korekt.
 • W raportach: „Sprzedaż wg pracowników” oraz „Sprzedaż wg okresów” dodano filtr kategorii dokumentu.
 • Podczas generowania pliku kontrolnego JPK_MAG umożliwiono uwzględnianie dokumentów magazynowych ze sprzedaży detalicznej.
 • Podczas wystawiania przesunięcia międzymagazynowego (MP) do wydania międzymagazynowego (MW) z korektą kosztu dostawy poprawiono błąd „Sekwencja nie zawiera elementów”.
 • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie aplikacji po wydruku korekty kosztu dostawy.
 • Poprawiono wydruk naklejek do dokumentu handlowego tak, aby drukowana była jednostka miary z dokumentu, a nie podstawowa jednostka towaru.
 • W „Raporcie o dokumentach” poprawiono błędnie wykazywany koszt dla korekt wydań magazynowych (kWZ).
 • W dokumencie korekty kosztu dostawy poprawiono błędnie wyświetlaną informację o stawce VAT asortymentu.
 • W kreatorze korekt kosztów dostawy poprawiono błąd systemowy, jaki mógł się pojawiać po włączeniu zawijania wierszy w konfiguracji listy
 • W pluginach zwracających ceny z dostaw poprawiono błędnie podawane wartości, gdy z dokumentu nie był odliczany VAT.
 • Wprowadzono blokadę zmiany magazynu na dokumencie przyjęcia zewnętrznego, do którego wystawiono korektę kosztu dostawy z odłożonym skutkiem.
 • W danych „Mojej Firmy” jak i klientów wprowadzono ewidencjonowanie numerów BDO, KRS oraz EORI. Dodano także możliwość umieszczania tych danych na wydrukach dokumentów.
 • W Laboratorium umożliwiono przetestowanie działania Subiekta nexo w kontekście współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur. W bieżącej wersji programu nie następuje fizyczne łączenie się z KSeF, lecz następuje symulacja z użyciem wirtualnej bramki wbudowanej w nexo. Korzystając z niej, można przetestować wszystkie aspekty dwukierunkowej wymiany danych: zarówno wysyłanie dokumentów, jak i odbiór otrzymanych faktur (zakup).
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać podczas zamykania zakładki z otwartym jednolitym plikiem kontrolnym JPK_FA.
 • Poprawiono błąd zmiany ceny dodatku wynikający z promocji, jaki następował po zmianie magazynu na pozycji, która warunkowała pojawienie się dodatku.
 • Uszczelniono działanie uprawnień „Zmiana domyślnej drukarki fiskalnej” oraz „Zmiana domyślnego terminala płatniczego” tak, aby uwzględniały także operację oznaczania jako domyślne.

Kolejne wpisy

27 października, 2022

IT – poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna ( e- mail lub e-mail ) - informacje wyświetlane a prawdziwe.
21 października, 2022

InsERT – wersja 42 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
25 sierpnia, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

Z dniem 30 września 2022 kończymy sprzedaż programu mikroSubiekt. Ewentualne aktualizacje będą ukazywać się jedynie do końca roku. Obecni użytkownicy systemu wciąż mogą bezpłatnie przejść na najnowszą wersję Subiekta 123.
16 lipca, 2022

Firma Connexo – została oficjalnie punktem serwisowym programów InsERT!

Zmiana statusu - punkt serwisowy insert oraz punkt sprzedaży insert !
6 lipca, 2022

Bezpieczeństwo IT

Cyberbezpieczeństwo – 5 wskazówek dla małych i średnich przedsiębiorstw
31 maja, 2022

InsERT – zostań PRO!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
6 grudnia, 2021

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

Asystent pakowania systemu BaseLinker to moduł wspierający proces zbierania i pakowania zamówień. Jego głównym celem jest pomoc przy kompletowaniu zamówień, zmniejszenie liczby pomyłek przy pakowaniu oraz przyspieszenie całego procesu poprzez zastosowanie akcji automatycznych.
27 listopada, 2021

Ransomware Recovery

NAKIVO Backup & Replication is a comprehensive data protection solution that makes recovery after a ransomware attack possible without data loss
24 listopada, 2021

Promocja Black Week: drugi produkt gratis

Promocja Black Week: drugi produkt gratis.
3 listopada, 2021

InsERT Nexo – instalacja na Windows serwer 2022 oraz SQL 2017

InsERT - instalacja na Windows serwer 2022 oraz SQL 2017