Nowości

IT – poczta elektroniczna

27 października, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

25 sierpnia, 2022

Bezpieczeństwo IT

6 lipca, 2022

InsERT – wersja 41 !!!

22 czerwca, 2022

InsERT – zostań PRO!

31 maja, 2022

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

6 grudnia, 2021

InsERT – wersja 42 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT

Opis zmian (42.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 42.0.0 – 17/10/2022

 • Rozszerzono możliwości czynności Drukuj, od teraz umożliwia realizację automatycznego wydruku na wskazanej drukarce wybranej w automacie. Dodatkowo w czynności można ustalić wzorzec wydruku oraz zdecydować o liczbie drukowanych kopii.
 • W automatach bazujących na harmonogramie dodano możliwość ustawienia, aby wykonanie automatu było powtarzane co x minut.
 • W automatach dodano możliwość ustawienia, aby wykonywały się po zadanym czasie od spełnienia warunków, np. automat może się wykonać, gdy wskazany status dokumentu nie zmienił się przez 5 dni.
 • W automatach opartych o dokumenty handlowe oraz obiekty z Gestora nexo dodano nowy warunek, który umożliwia sprawdzenie poprawności NIP.
 • W module Automatyzacja, dla widoku Powiadomienia dodano możliwość zbiorczego usuwania powiadomień.
 • Dodano zbiorczą zmianę pól własnych klientów oraz asortymentu.
 • Dodano możliwość dekretacji automatycznej dokumentów z poziomu widoków dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość wysłania kartotek, w tym kartotek klientów, do księgowości za pomocą komunikacji off-line XML. Dotychczas taka możliwość istniała tylko dla komunikacji on-line.
 • W obrazach księgowych dokumentów: korekta VAT niezapłaconego dokumentu i ponownego naliczenia VAT niezapłaconego dokumentu, dodano numer dokumentu oryginalnego, którego wartość wypełniania jest w przypadku rozrachunków powstałych do faktury zakupu bądź korekty faktury zakupu.
 • W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono parametr umożliwiający wysyłanie dokumentu handlowego e-mailem oraz drukowanie dokumentów powiązanych na drukarce biurowej.
 • W konfiguracji typów dokumentów Subiekta wprowadzono możliwość zdefiniowania formy wysyłania dokumentu e-mailem. Dostępna jest możliwość wysyłania dokumentu jako załącznik do e-maila, w treści e-maila lub oboma sposobami jednocześnie.
 • [PRO] W kreatorze zamówień do dostawcy wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego wyboru najtańszego lub najszybszego dostawcy zarówno dla pojedynczych pozycji towarowych, jak i zbiorczo dla wszystkich.
 • [PRO] W kreatorze zamówień do dostawcy umożliwiono wyświetlanie kolumn przedstawiających sumaryczną liczbę dostawców, najniższą cenę i najszybszy termin realizacji.
 • Wprowadzono dodatek do Subiekta nexo „POS – interfejs dotykowy”, który umożliwia skorzystanie z alternatywnego interfejsu podczas wystawiania dokumentów Subiekta z naciskiem na wykorzystanie możliwości ekranów dotykowych. Korzystanie z nowego produktu wymaga posiadania oddzielnej licencji.
 • W module wiadomości SMS dodano informacje o braku powiązanego klienta z wiadomością SMS, w przypadku wywołania różnych operacji związanych z klientem.
 • Naprawiono błąd, który powodował zablokowanie programu w przypadku próby wydruku informatora o kliencie bezpośrednio z otwartej karty klienta.
 • Dla kont pocztowych Microsoft Office dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.
 • W folderze Skrzynka nadawcza dodano operację umożliwiającą cofnięcie wysyłania, np. w przypadku, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość z powodu błędu w adresie.
 • W ewaluowanych autotekstach Specyfikacja towarowa dokumentu, Specyfikacja towarowa oferty dodano symbol towaru.
 • Poprawiono działanie autotekstu „Specyfikacja towarowa dokumentu” tak, aby dla dokumentów, dla których nie występuje termin realizacji, nie był on umieszczany (jako pusta kolumna).
 • W programie serwisowym poprawiono działanie operacji „Usuń binaria ze stacji roboczej”, tak aby razem z binariami nie były usuwane pliki konfiguracyjne ani pliki startowe dla programów.
 • W automatach dla obiektu Zamówienie od klienta, w warunkach: Obiekt posiada wartość, Obiekt uzyskał wartość dodano nową wartość Przetworzone na ZD.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawę automatu, jeśli zawierał on warunek sferyczny, który został wcześniej usunięty.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał w widoku Zaplanowane zaznaczenie i wykonanie więcej niż 100 automatów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonywanie automatów dla operacji bankowej, które tworzą wiadomości e-mail, wiadomości SMS.
 • Poprawiono działanie automatów, aby tworzone wydruki za pomocą automatów posiadały kody QR do płatności.
 • Poprawiono przepisywanie płatności na fakturę VAT sprzedaży tworzoną za pomocą automatu na podstawie oferty lub zamówienia od klienta.
 • Zmieniono docelową wersję .NET Framework z 4.6.1 na 4.7.2 – od teraz do uruchomienia nexo oraz rozwiązań sferycznych wymagany jest .NET Framework 4.7.2 lub wyższy.
 • [PRO] Dodano możliwość tworzenia raportów własnych sferycznych. Funkcjonalność tę należy aktywować w Laboratorium.
 • Do raportów własnych oraz wbudowanych dodano informowanie o potencjalnie nieaktualnej zawartości raportu po edycji obiektu.
 • [PRO] Dodano operację zaznaczania oraz odznaczania wszystkich podmiotów w instalatorze rozwiązania własnego.
 • Na liście załączników wywoływanej za pomocą operacji Podłącz istniejący dodano filtry.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie za pomocą „drag&drop” załączników z Outlooka do biblioteki załączników.
 • [PRO] Poprawiono edycję słowników własnych SQL.
 • Poprawiono obsługę parametru „oryginał/kopia” na wydrukach do pliku PDF.
 • Poprawiono sumowanie na wydruku listy.
 • Umożliwiono wyszukiwanie podmiotów na liście poprzez wpisywanie ich nazwy lub jej fragmentu podczas uruchamiania systemu nexo.
 • Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT wprowadzono automatyczne ustawianie parametru zezwalającego na nieunikalność kodów kreskowych, jeśli w przenoszonych kartotekach znajdują się takie dane. Dotychczas powielone kody kreskowe nie były przenoszone.
 • [PRO] W laboratorium wprowadzono możliwość włączenia sfery zdarzeniowej.
 • [PRO] W SDK dodano 4 przykłady na tworzenie czynności wykorzystywanych w automatyzacji.
 • [PRO] Dodano nowe szablony projektów sferycznych, które umożliwiają tworzenie raportów sferycznych oraz korzystanie ze sfery zdarzeniowej.
 • [PRO] Do szablonu sferycznej aplikacji konsolowej i WPF dodano odbieranie parametrów połączenia ze standardowego wejścia.
 • [PRO] W projektach rozwiązań sferycznych zmieniono ustawienie wymagające konkretnej wersji nexo.
 • [PRO] Zmieniono sposób nazywania plików tworzonych za pomocą szablonów sferycznych rozszerzeń.
 • Dodano uprawnienie do wyszukiwarki.
 • Poprawiono odrysowywanie list po zmianie kompozycji programu.
 • Poprawiono ostrość tekstu w podglądzie w osobnym oknie (F9), w przypadku gdy wykorzystywany był zoom aplikacyjny.
 • Poprawiono problem nieuwzględniania precyzji liczby przy eksporcie listy do Excela.
 • Poprawiono usuwanie zawartości w kontrolkach z datą.
 • Umożliwiono import roli użytkownika również wtedy, gdy rola z taką samą nazwą istnieje już w systemie.
 • Dodano usuwanie spacji w numerze dokumentu wyeksportowanego do EPP, jeżeli następnymi znakami są '/’, '|’ i '\’.
 • Poprawiono eksport dokumentów do pliku EPP zawierających jako kontrahenta osobę fizyczną z kodem kraju w danych adresowych innym niż PL.
 • Poprawiono określenie waluty w obrazie księgowym dokumentów PZ i PZV dla wartości kosztu ewidencyjnego.
 • Poprawiono operację zmiany odbiorcy dokumentów dla noty księgowej w przypadku pracy on-line Subiekta z księgowością nexo.
 • Poprawiono wyświetlanie kategorii dokumentu w widoku Dekretacja dokumentów.
 • W obrazach księgowych (w nagłówku) dokumentów przyjęcia i wydania międzymagazynowego dodano pola z wartościami Koszt ewidencyjny i Koszt magazynowy.
 • W obrazie księgowym faktury zaliczkowej dodano pole określające czy jest to faktura końcowa czy zaliczkowa do wydań.
 • W obrazie księgowym korekty faktury zaliczkowej poprawiona została wartość netto po rabacie – obecnie liczona jest jako suma z tabeli VAT.
 • W obrazach księgowych dokumentów: korekta kosztu dostawy, przyjęcie zewnętrzne VAT i wydanie zewnętrzne z VAT poprawiono wypełnianie pola TZ – typ dokumentu źródłowego.
 • Dla kartoteki asortymentu wprowadzono uprawnienia: „Podgląd materiałów usługi” oraz „Podgląd składników kompletu”.
 • Dodano uprawnienie do eksportu oraz drukowania danych z list.
 • Podczas powielania danych asortymentu poprawiono błąd powodujący skracanie symbolu nowododawanej pozycji do 20 znaków.
 • W module asortymentu poprawiono działanie filtra „Promocja”. Filtr nie działał dla promocji, w których określono ręcznie (wybór z listy) zakres asortymentu.
 • Na liście „Pozycje na zamówieniu do realizacji” dodano możliwość wywołania Informatora asortymentu.
 • W Subiekcie nexo uwzględniono ustawowe przesunięcie terminu obowiązywania limitów transakcji gotówkowych z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2024 r.
 • Zmieniono sposób wyznaczania kursu do przeliczeń cen zwracanych przez pluginy. Zamiast obecnego kursu z dnia dokumentu pobierany jest kurs z przedednia.
 • Poprawiono edycję dokumentu, w którego zawartości użyty został asortyment zawierający przypisaną, nieaktywną cechę.
 • Przy wystawianiu dokumentu w trybie dodawania pozycji z podglądem poprawiono nieprawidłowe sumowanie ilości. Błąd występował, gdy ustawiono kumulowanie pozycji i dodawano asortyment widniejący już w zawartości dokumentu.
 • W oknie dodawania pozycji do dokumentu zakupu, w sekcji rozbicia na partie wprowadzono liczne poprawki, m.in. w zakresie przeliczania jednostki miary oraz respektowania sposobu rozbicia pozycji na partie.
 • Podczas podłączania rozchodu wewnętrznego jako kosztu dodatkowego do dokumentu sprzedaży poprawiono błąd zmiany cennika na podłączanym dokumencie.
 • Poprawiono błąd ustawiania statusu „Nie podlega fakturowaniu” dla automatycznie utworzonych dokumentów przyjęcia/wydania zewnętrznego. Błąd występował podczas powielania tych dokumentów.
 • We wzorcach wydruku z rozbiciem na dostawy poprawiono drukowanie kodu kreskowego. Dotychczas pierwsza pozycja zawsze drukowana była z 13 znakami, mimo innych ustawień typu kodu kreskowego.
 • We wzorcach wydruku zamówienia od klienta oraz faktury pro forma dodano możliwość drukowania państwa zamawiającego i odbiorcy.
 • Poprawiono błędne drukowanie wartości zamówienia na korekcie faktury zaliczkowej. Błąd występował w przypadku wystąpienia na dokumencie materiałów.
 • Poprawiono działanie uprawnienia do zmiany statusu dokumentu tak, aby przy jego braku nie było blokowane wystawianie korekty do dokumentu.
 • Dodano uprawnienia blokujące zapis zamówień do dostawcy, od klienta oraz faktur pro forma z nieunikalnym numerem oryginalnym/potwierdzenia.
 • Na zleceniach produkcyjnych rozmontowania wprowadzono zabezpieczenia przed wyświetlaniem błędnych zerowych cen składników rozmontowanego kompletu. Problem dotyczył wyłącznie wyświetlania danych (zapisane dane były poprawne) w scenariuszu rozmontowywania kompletu zmontowanego w Subiekcie.
 • Poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji danych adresowych odbiorcy na fakturze realizującej zamówienie od klienta. Błąd występował w scenariuszu, gdy klient posiadał oddziały i na fakturze realizującej to zamówienie następowała zmiana nabywcy – wówczas na wydaniu do tej faktury pozostawały dane adresowe nabywcy sprzed zmiany.
 • Poprawiono brak przepisywania pola „Odebrał” podczas fakturowania wydania zewnętrznego (WZ) powstałego z zamówienia od klienta (ZK).
 • Poprawiono błąd parsowania pliku mt-940 banku Santander, w sytuacji gdy dane w pliku były podzielone na wiele linii.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy wystawianiu dokumentów handlowych, w przypadku gdy wybrana została forma płatności Zapłacono przelewem i jednocześnie ta forma płatności nie miała ustawionego rozrachunku.
 • Poprawiono błąd związany z występowaniem pustego warunku w regułach rozpoznawania operacji bankowych objawiający się komunikatem „Sekwencja nie zawiera pasującego elementu, gdy istnieje pusty warunek w regule.”
 • Poprawiono wyliczanie odsetek na dokumencie Nota odsetkowa, w przypadku gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy.
 • W bankowości on-line rozwiązano problem niepowiązania operacji bieżących i operacji pobranych z wyciągu Problem powodował dodatkowy znak spacji w tytule operacji.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed tworzeniem nieprawidłowych plików JPK w formacie XML, jeśli w danych umieszczanych w pliku występowały białe znaki.
 • Zmodyfikowano sekcje szczegółów w raporcie Podliczenie okresu. Domyślnie odrzucane będą wydania ze statusem częściowej rezerwacji dostaw. Przy naliczonej korekcie kosztów ze statusem niewliczania do wartości dokumentów wprowadzono wyświetlanie stosownego ostrzeżenia o możliwych różnicach między szczegółami i podsumowanie w raporcie.
 • Podczas zbiorczej wysyłki dokumentów e-mailem poprawiono brak respektowania ustawienia domyślnego konta wysyłki ustawionego w parametrach Subiekta.
 • Poprawiono generowanie plików kontrolnych JPK_FA oraz JPK_MAG, które mogły pomijać część dokumentów, jeśli zakres danych przekraczał 15 tysięcy dokumentów.
 • [PRO] Poprawiono sferyczną kompletację zamówień, która nie uwzględniała partii wskazanych do skompletowania.
 • W pliku kontrolnym JPK_FA poprawiono wykazywanie pozycji dokumentu w transakcji WTT_D. Dotychczas wykazywane były z oznaczeniem stawki 0%, a wg najnowszych objaśnień Ministerstwa Finansów powinny być wykazywane jako „np”.
 • W raporcie „Sprzedaż wg dokumentów” poprawiono błąd wykazywania numeru NIP/VATIN klienta z kartoteki zamiast z dokumentu.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość wyliczania różnic inwentaryzacyjnych na podstawie kodów dostaw, terminów ważności oraz opisów dostaw.
 • W module inwentaryzacji, dla operacji zmiany statusu dokumentu dodano skrót Ctrl+U.
 • Podczas drukowania korekty kosztu dostawy poprawiono brak uwzględniania niektórych ustawień wydruku z konfiguracji typu dokumentu.
 • W czasie edycji cennika poprawiono błąd przenoszenia narzutu lub marży wpisanych na liście asortymentu. Błąd występował przy ustawieniu parametru „Po edycji narzutu, marży lub ceny: Zaktualizuj sposób wyliczania ceny sprzedaży” i powodował przepisanie do szczegółów wprowadzonej na liście wartości jako wartość dziesiętna z walutą.
 • Dla dokumentów opłaconych za pomocą terminala płatniczego dodano możliwość wyświetlania informacji, na jakim terminalu została wykonana płatność, oraz jaki został nadany identyfikator tej płatności.
 • W dokumentach dodano obsługę automatycznego odczytu masy dla trybu z podglądem (Ctrl+X).
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania urządzeń zewnętrznych w sieci podczas dodawania konfiguracji nowego urządzenia. Od wersji bieżącej wykorzystywana jest nowsza wersja protokołu SMB oraz poprawiono wydajność działania samej operacji.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie nowododawanej konfiguracji czytnika kodów kreskowych jako domyślnej. Błąd występował w sytuacji, gdy wcześniej usunięto konfigurację czytnika ustawionego już jako domyślny.
 • Poprawiono drobne błędy i niedogodności dotyczące obsługi wag zwracających masę, jakie występowały w specyficznych scenariuszach użycia.
 • W kosztorysie poprawiono niedziałanie odczytu masy z wagi, jeżeli okno wstawiania pozycji było pomijane.
 • W Sferze dla Subiekta poprawiono niedziałający odczyt masy.
 • Wprowadzono zabezpieczenie blokujące zamknięcie programu podczas trwania fiskalizacji dokumentu. Taki scenariusz powodował pozostawienie statusu niezafiskalizowanego dokumentu mimo udanej fiskalizacji.

Kolejne wpisy

27 października, 2022

IT – poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna ( e- mail lub e-mail ) - informacje wyświetlane a prawdziwe.
25 sierpnia, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

Z dniem 30 września 2022 kończymy sprzedaż programu mikroSubiekt. Ewentualne aktualizacje będą ukazywać się jedynie do końca roku. Obecni użytkownicy systemu wciąż mogą bezpłatnie przejść na najnowszą wersję Subiekta 123.
16 lipca, 2022

Firma Connexo – została oficjalnie punktem serwisowym programów InsERT!

Zmiana statusu - punkt serwisowy insert oraz punkt sprzedaży insert !
6 lipca, 2022

Bezpieczeństwo IT

Cyberbezpieczeństwo – 5 wskazówek dla małych i średnich przedsiębiorstw
22 czerwca, 2022

InsERT – wersja 41 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
31 maja, 2022

InsERT – zostań PRO!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
6 grudnia, 2021

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

Asystent pakowania systemu BaseLinker to moduł wspierający proces zbierania i pakowania zamówień. Jego głównym celem jest pomoc przy kompletowaniu zamówień, zmniejszenie liczby pomyłek przy pakowaniu oraz przyspieszenie całego procesu poprzez zastosowanie akcji automatycznych.
27 listopada, 2021

Ransomware Recovery

NAKIVO Backup & Replication is a comprehensive data protection solution that makes recovery after a ransomware attack possible without data loss
24 listopada, 2021

Promocja Black Week: drugi produkt gratis

Promocja Black Week: drugi produkt gratis.
3 listopada, 2021

InsERT Nexo – instalacja na Windows serwer 2022 oraz SQL 2017

InsERT - instalacja na Windows serwer 2022 oraz SQL 2017