Biuro Nexo

Biuro nexo to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. Wspiera biura rachunkowe w trzech głównych obszarach pracy.

 

Opis  Szczegółowy Opis  Ekrany  Porównanie wersji

Biuro Nexo

Klienci

 • Podłączanie klientów, dla których wcześniej utworzono bazy danych w systemie nexo.
 • Dodawanie klientów bez bazy danych.
 • Edytowanie klientów.
 • Wywołanie kreatora operacji zbiorczych na bazach klientów.
 • Szybkie uruchamianie programów systemu nexo na bazach klientów.
 • Kreator pozwalający dodawać bazę danych klienta na podstawie specjalnie przygotowanych baz wzorcowych (szablonów), w których biuro rachunkowe może umieszczać dane powtarzające się u pewnych grup klientów (np. można tworzyć wzorcowe bazy danych dla firm produkcyjnych na pełnej księgowości).

 

Cenniki usług

 • Możliwość przypisania klientom rozbudowanych cenników, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego.
 • Opłaty za usługi prezentowane w raporcie Rozliczenia z klientem lub wykorzystywane przy generowaniu faktur za usługi biura rachunkowego w programie Subiekt nexo.
 • Określanie sposobu naliczania cen za operacje wykonane w systemie nexo: (wprowadzenie dekretu lub zapisu do KPiR, wprowadzenie  zapisu w ewidencji VAT, wystawienie deklaracji) oraz za usługi księgowe wykonywane poza systemem (patrz moduł Rejestr usług księgowych).
 • Możliwość określenia algorytmu naliczania opłat dla każdego elementu wyceny; ceny mogą być naliczane za element oraz zbiorczo (przedziałami).

 

Rejestr usług księgowych

 • Ewidencjonowanie działań wykonywanych na rzecz klientów, które są realizowane poza programem, na przykład:
  – konsultacje prawne i księgowe;
  – wysyłka dokumentów do klienta (kurierem, pocztą, etc.);
  – odbiór dokumentów od klienta (osobisty, kurierem, etc.);
  – rejestracja działalności w różnych urzędach (ZUS/KRUS/GUS/KRS);
  – sporządzenie prognoz finansowych i innych dokumentów dla banków;
  – dokumentacje związane z ubieganiem się o dotacje.

 

Działania cykliczne

 • Śledzenie zadań wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta – Działania cykliczne można definiować jako struktury złożone z różnych typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga).
 • Domyślnie zdefiniowany, przykładowy zestaw działań cyklicznych, który jednak może być zmieniony w zależności od konkretnych potrzeb i sposobu pracy biura rachunkowego.
 • Stan realizacji działań cyklicznych ustawiany dla każdego okresu (okres jest określony w definicji działania) i jednocześnie dla każdego klienta, któremu działanie przypisano (można to wykonywać w przedmiotowym module Działania cykliczne, gdzie po wskazaniu działania można jego stan ustawić szybko dla wielu klientów, albo w module Działania cykliczne dla klienta, gdzie po wybraniu klienta ustawia się szybko wiele działań dla niego).

 

Operacje zbiorcze

 • Obsługa JPK – generowanie, wysyłka z podpisem kwalifikowanym, odbiór i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru, korekta.
 • Archiwizacja – wykonywanie całościowego archiwum wszystkich danych biura rachunkowego (archiwa baz danych wszystkich klientów, własna baza biura rachunkowego, oraz wszystkie binaria systemu nexo) do pliku dyskowego, jak i do chmury (pod warunkiem wykupienia usługi e-archiwizacji).
 • Dearchiwizacja – przywracanie systemu nexo w biurze rachunkowym z posiadanego pliku archiwum (przywróceniu podlegają wszystkie elementy, jakie znajdują się w pliku archiwum, np. bazy klientów biura, baza własna biura rachunkowego, bazy wzorcowe, czy binaria poszczególnych wersji aplikacji).
 • Deklaracje skarbowe – szybkie wykonanie na wielu podmiotach wszelkich czynności związanych z obsługą deklaracji skarbowych – naliczanie deklaracji, wydruk deklaracji i polecenia przelewu, wysyłka elektroniczna, pobranie i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Deklaracje ZUS – naliczanie dla wybranych klientów deklaracji ZUS, a następnie generowanie plików wymiany dla programu Płatnik.
 • Drukowanie ewidencji VAT.
 • Drukowanie KPiR lub podsumowania KPiR dla wybranych podmiotów.
 • Konwersja wielu baz danych klientów do właściwej wersji – Biuro nexo zapewnia konwersję baz znajdujących się w dowolnej wersji wyższej niż 7.0.0; wersją docelową jest wersja, w której jest samo Biuro nexo.
 • Kopiowanie parametrów księgowych – kopiowanie wybranych księgowych danych konfiguracyjnych (np. opisów operacji gospodarczych, opisów księgowych, parametrów schematów dekretacji czy schematów dekretacji dla księgowości uproszczonej). Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
 • Kopiowanie parametrów podatkowych i ZUS – kopiowanie wszystkich ustawień wprowadzonych do modułów konfiguracyjnych „Fundusze i ubezpieczenia ZUS” oraz „Podatki i koszty” w bazie źródłowej. Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
 • Kopiowanie ustawień list zdefiniowanych w podmiocie źródłowym, np. układ kolumn, szerokości kolumn, kolor czcionek. Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
 • Kopiowanie wzorców wydruków dokumentów zdefiniowanych w podmiocie źródłowym (podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta).
 • Wystawianie faktur za usługi wykonane przez biuro rachunkowe – operacja dostępna dla biur rachunkowych posiadających Subiekta nexo.
 • Wysyłka danych do portalu – publikowanie w Portalu biura informacji dla klientów, takich jak: dane potrzebne do sporządzenia przelewów, raporty o podatku dochodowym, raporty o podatku VAT, informacje o rozrachunkach, informacje o wynagrodzeniach pracowników.
 • Zakładanie okresu obrachunkowego dla podmiotów obsługiwanych programem Rachmistrz nexo, a więc rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatkowej.
 • Zakładanie okresu obrachunkowego dla podmiotów obsługiwanych programem Rewizor nexo (pełna księgowość).
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
 • Zarządzanie personelem – zarządzanie kontami użytkowników w bazach klientów oraz bazach wzorcowych; dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie użytkowników, przypisywanie lub odbieranie im uprawnień, a także przypisywanie do ról, na przykład:
  – wprowadzenie danych nowo zatrudnionego pracownika do podmiotów, którymi ten nowy pracownik będzie się zajmował;
  – zakładanie bazy dla nowego klienta, a w niej kont użytkowników, którzy będą z tą bazą pracować;
  – wyrównanie uprawnień dla pracownika we wszystkich obsługiwanych przez niego bazach.

 

Bazy danych – czynności serwisowe

 • Konwersja wielu baz danych klientów do właściwej wersji.
 • Archiwizacja – całościowa archiwizacja wszystkich danych biura rachunkowego do pliku dyskowego jak i do chmury (pod warunkiem wykupienia usługi e-archiwizacji).
 • Dearchiwizacja – przywrócenie systemu nexo w biurze rachunkowym z posiadanego pliku archiwum.